Program Erasmus+

 1. Skład komisji rekrutacyjnej:

  • dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ - kierownik kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
  • dr Anna Folta-Rusin – koordynator Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej
  • mgr Tomasz Służalec
  • Filip Nowak – przedstawiciel studentów

 2. Kryteria kwalifikacyjne

  Kryteria kwalifikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ obejmują:

  1. List motywacyjny w formie planu wyjazdu (cele wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem), podpisany przez Koordynatora KLK ds. Erasmus+
  2. Tabelaryczne zestawienie programów zajęć na dany rok akademicki, z wyszczególnieniem kursów, które realizowane będą podczas wymiany zamiast tych proponowanych na uczelni macierzystej. W tabeli proszę umieścić przedmioty, których nie będą Państwo realizować podczas wymiany.
  3. Zaświadczenie lub zaświadczenia o poziomie znajomości języka angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach)
  4. Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie KLK.
  5. Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

  Szczegółowa procedura kwalifikacyjna dostępna jest w Zasadach przyznawania i realizacji stypendiów w ramach programu Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej.

 3. Zasady uczestnictwa w programie Erasmus+

  Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata lub magistra bez względu na narodowość.

  Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

 4. Harmonogram rekrutacji

  Rekrutacja odbywa się w dwóch turach. Pierwsza tura – przełom stycznia i lutego, druga tura – przełom września i października. Dokładne daty rekrutacji dostępne są na stronie BOSZ http://www.dmws.uj.edu.pl/koordynatorzy1. Najbliższa rekrutacja II: 14-25.09.2020 r.
  Od 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywa się elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

 5. Procedura odwoławcza

  Student może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie kwalifikacji, bądź braku kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

 6. Czas trwania mobilności

  Wyjazd na stypendium musi być nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. W ramach całego cyklu edukacyjnego w obrębie jednego stopnia można wyjechać łącznie na 12 miesięcy. W praktyce studenci mogą wyjechać na jeden bądź dwa semestry.

 7. Zasady postępowania w przypadku przedłużania i skracania mobilności

  O przedłużenie stypendium można starać się jedynie w obrębie tego samego roku akademickiego, w trakcie którego odbywa się stypendium (czyli w trakcie trwania semestru zimowego). Podanie o przedłużenie stypendium należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do koordynatora programu Erasmus+. Skrócenie pobytu jest możliwe pod warunkiem, że student uzyska zaliczenie przynajmniej jednego przedmiotu realizowanego na uczelni partnerskiej. W praktyce, w celu wykluczenia sytuacji, w której student musiałby zwrócić otrzymane stypendium, wniosek o skrócenie pobytu można składać po uzyskaniu zaliczenia przynajmniej z jednego przedmiotu.

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48