Opis studiów II stopnia

Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest pogłębione poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów kognitywnych, komunikacyjnych i kulturowych oraz zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych. Studia drugiego stopnia mają dwa uzupełniające się cele. Po pierwsze, doskonalą i pogłębiają wiedzę oraz umiejętności zdobyte na studiach pierwszego stopnia w takim zakresie, by przygotować absolwenta do projektowania i programowania zawansowanych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet. Po drugie, studia przygotowują absolwenta do: 1) rozumienia i stosowania w praktyce opartych na metodach sztucznej inteligencji technologii automatycznej ekstrakcji informacji z dużych zbiorów tekstów oraz automatycznej analizy wyekstrahowanych informacji, 2) projektowania i implementacji interfejsu w języku naturalnym dla potrzeb dialogu człowiek - komputer łączącego metody sztucznej inteligencji, semantyki języka naturalnego i neurolingwistyki. Teoretyczne i praktyczne poznanie mechanizmów funkcjonowania kultury symbolicznej oraz materialnej, a także ich odwzorowanie w Internecie pozwala studentowi właściwie osadzić problematykę ekstrakcji informacji i problematykę dialogu człowiek - komputer w kontekście kulturowym.

Umiejętności związane z semantyczną analizą danych językowych, problematyką dialogu człowiek – komputer, a także kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji odróżniają elektroniczne przetwarzanie informacji od kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.

Program studiów drugiego stopnia obejmuje:

  • przedmioty informatyczne: zawansowane techniki programowania, teoria języków i automatów, sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy, automatyczna ekstrakcja informacji, analiza danych, interfejs w języku naturalnym, e-learning.
  • przedmioty humanistyczne: historia filozofii, filozofia kultury, analiza semantyczna, reprezentacja języka w mózgu i umyśle, neurolongwistyka, reprezentacja obiektu materialnego, antropologia kultury, antropologia Internetu, etnologiczne metody badań terenowych;
  • przedmioty ogólne: logika, seminarium magisterskie, opcje.

Program studiów został skonstruowany tak, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Natomiast w pracy magisterskiej zaawansowany projekt informatyczny służy egzemplifikacji stawianych tez.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów Uniwerystetu Jagiellońskiego i przemysłu informatycznego.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzania informacji umie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przede wszystkim jako: projektant, programista i administrator zaawansowanych aplikacji internetowych. W szczególności absolwent posiada umiejętność 1) projektowania i programowania interfejsu użytkownika dla potrzeb dialogu człowiek – komputer, 2) projektowania i programowania systemów pozyskujących informację z dużych zbiorów tekstów, 3) stosowania w praktyce logiczno-semantycznych i statystycznych technik analizy danych wyekstrahowanych ze zbioru tekstów. Zatem absolwent EPI jest dobrze przygotowany do pracy w firmach monitorujących, ekstrahujących i przetwarzających informację udostępnianą w Internecie.

Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT, także we własnych firmach. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.

Przygotowanie teoretyczne pozwala absolwentowi EPI na podjęcie studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinach informatyka i językoznawstwo.

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48