Rekrutacja - II stopień

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: kulturoznawstwo – specjalność: elektroniczne przetwarzanie informacji, elektroniczne przetwarzanie informacji, informatyka, informatyka stosowana, matematyka.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wyniki przedmiotowe

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100%

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Więcej informacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów - studia stacjonarne

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 18
tel.: (+48 12) 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek: 10:00-16:00; wtorek-piątek: 08:00–16:00

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48